Konstrukcje monolityczne, prefabrykowane i zespolone cz.1

Ze względu na technologię wykonania konstrukcje z betonu można podzielić na trzy podstawowe grupy: monolityczne, prefabrykowane i zespolone.

Konstrukcje monolityczne wykonuje się w miejscu ich występowania (wbudowania) w obiekcie budowlanym. Ich wykonanie składa się na ogól z następujących czynności:
•    wykonanie deskowania konstrukcji,
•    przygotowanie i montaż zbrojenia,
•    przygotowanie, ułożenie i zagęszczenie mieszanki betonowej,
•    pielęgnowanie betonu oraz zdjęcie deskowania (rozformowanie) po uzyskaniu przez beton wymaganej wytrzymałości.

Otrzymana w len sposób konstrukcja charakteryzuje się dużą sztywnością, gdyż wszystkie jej elementy stanowią jednolitą całość, a więc wykazują ciągłość struktury betonu oraz tzw. ciągłość konstrukcyjną.

Tradycyjny sposób wznoszenia omawianych konstrukcji ma wiele wad, do których m.in. należą:
• konieczność wykonania rusztowań i deskowań,
• dość długi okres budowy, związany z czasem potrzebnym na uzyskanie przez beton odpowiedniej wytrzymałości,
• sezonowość i duża pracochłonność robót.

Wiele z wymienionych wad wyeliminowano dzięki wprowadzeniu nowocześniejszych metod realizacji. Metody te charakteryzują się m.in.:
•    stosowaniem powtarzalnych deskowań przestawnych, przesuwnych bądź ślizgowych,
•    zastosowaniem zbrojenia w postaci siatek i szkieletów wykonywanych fabrycznie i montowanych na budowie,
•    przygotowaniem mieszanki betonowej w betonowniach i jej dowożeniem na budowę,
•    zastosowaniem różnego rodzaju zabiegów przyspieszających twardnienie betonu.

Dzięki temu konstrukcje monolityczne są obecnie stosowane w wielu dziedzinach budownictwa, zwłaszcza gdy jest wymagana duża sztywność budowli, odporność na działania dynamiczne (np. drgania od urządzeń pracujących w budynku), wpływy sejsmiczne itp.