Otulenie prętów zbrojenia

Otulenie prętów zbrojenia

Niezbędnym warunkiem bezpiecznego przekazania sil przyczepności i należytego zagęszczenia betonu jest odpowiednia grubość otulenia zbrojenia c w elementach żelbetowych, która powinna być nie mniejsza niż:

tmpf7ef-2

W celu ochrony stali przed korozją grubość otulenia zbrojenia, w tym prętów rozdzielczych i strzemion, powinna być nie mniejsza niż podana w tabeli.

tmpa25e-1Minimalne grubości otuleniu prętów i zalecenia dotyczące jakości betonu ze względu na korozję.

Zachowaniu minimalnej grubości otulenia musi towarzyszyć odpowiednia jakość betonu (maksymalny stosunek w/c oraz minimalna zawartość cementu).

Grubości otulenia podane w tabeli dotyczą elementów wykonanych z betonu zwykłego bez specjalnych zabezpieczeń, zbrojonych stalą węglową lub niskostopową, przy założeniu, że przewidywany okres użytkowania wynosi 50 lat. Wartości te przy dłuższym okresie użytkowania powinny być zwiększone (o 10 mm, gdy przewiduje się 100 lat), a przy krótszym można je zmniejszyć.

Minimalne grubości otulenia podane w tabeli (z wyjątkiem wartości w klasie ekspozycji XC1) mogą być zmniejszone o 5 mm w elementach z betonu, którego wytrzymałość jest o dwie klasy wyższa od zalecanej wg tabeli.

Minimalne grubości otulenia ze względu na korozję mogą być ponadto zmniejszone, jeśli (szczegółowe ustalenia — według aprobaty technicznej wyrobu):
•    użyto stali nierdzewnej lub zastosowano inne specjalne środki ochrony,
•    użyto betonu szczelnego o specjalnym składzie,
•    na powierzchni betonu wykonano dodatkowe powłoki ochronne lub zastosowano obetonowanie.

Minimalne grubości otulenia zbrojenia w elementach o nierównej lub porowatej powierzchni (np. przy odsłoniętym kruszywie) zwiększa się co najmniej o 5 mm. Jeżeli beton jest układany wprost na podłożu gruntowym, to grubość otulenia powinna być nie mniejsza niż 75 mm, a jeżeli na podłożu betonowym — nie niniejsza niż 40 mm.

W środowiskach agresywnie oddziaływujących na beton (klasy XF oraz XA) — należy zwrócić szczególną uwagę na strukturę betonu, a w środowisku agresji chemicznej (XA) — na konieczność powierzchniowej ochrony betonu. Minimalne grubości otulenia w tych środowiskach można określać zgodnie z tabelą, w zależności od występowania czynników powodujących korozję stali w wyniku procesów dyfuzyjnych (karbonatyzacja lub chlorki).

W projektowaniu minimalną grubość otulenia należy zwiększyć o wartość dopuszczalnej odchyłki Δc, zależnej od poziomu wykonawstwa i kontroli jakości:
•    w elementach prefabrykowanych Δc = 0-5 mm,
•    w elementach monolitycznych (betonowanych w miejscu wbudowania) Δc = 5-1-10 mm.

Grubość otulenia wymaganą ze względu na odporność ogniową określa się według oddzielnych przepisów.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *