Spoiwo w betonie

Pojęcie spoiwa.
Przez spoiwo w betonie rozumie się ten składnik, który w wyniku przemian fizycznych. chemicznych bądź fizykochemicznych twardnieje, łącząc się w monolityczną całość z rozdrobnionym składnikiem stałym.

Rodzaje spoiw.
W zależności od rodzaju betonu dobiera się spoiwo spośród wymienionych poniżej grup:
a.    spoiwa mineralne:
• powietrzne
–    wapno palone
–    wapno gaszone
–    magnezjowe
–    gips
–    anhydryt

•    hydrauliczne
–    cement
–    wapno hydrauliczne
–    żużel wielkopiecowy
–    spoiwo cementopopiołowe
–    spoiwo popiołowo-wapienno-gipsowe
–    spoiwo żużlowo-wapienno-gipsowe
–    spoiwo żużlowo-siarczanowe
–    spoiwo żużlowo-alkaliczne

b.    spoiwa organiczne:
•    żywiczne
–    polikondensacyjne
–    poliaddycyjne
–    polimeryzacyjne

• bitumiczne
–    asfalt
–    bitum
–    smoła

Spoiwa powietrzne.
Są to spoiwa, które wiążą tylko w powietrzu. Wykonane z nich betony są wrażliwe na wilgoć bądź całkowicie nieodporne na wodę przy stałym zetknięciu. Wykorzystywane są w zasadzie tylko do produkcji niektórych betonów lekkich, np. komórkowych.

Spoiwa hydrauliczne.
Są to spoiwa, które mogą wiązać w powietrzu i pod wodą. Wykonane z. nich betony są odporne na działanie wody, a nawet woda powoduje stały wzrost ich wytrzymałości. Dotyczy to wody nieagresywnej w stosunku do betonu. Podstawowym spoiwem tej grupy jest cement. Do betonów zwykłych stosuje się jako spoiwo wyłącznie cement.

Spoiwa żywiczne.
Podział ich wynika z różnicy sposobu tężeniu. Najbardziej przydatne są żywice epoksydowe, poliestrowe, akrylowe oraz furanowe i fenolowe. Przy doborze żywicy trzeba zwrócić uwagę na wymagane warunki dojrzewania, które mogą różnić się temperaturą, wilgotnością kruszywa i otoczenia, tworzenia kompozycji spoiwa (żywica plus domieszki),

Spoiwa bitumiczne.
Tężenie ich polega na przemianie fizycznej w wyniku krzepnięcia lub odparowania rozpuszczalnika. Spoiwa te określa się często pojęciem lepiszcza, gdyż kh proces tężenia bardziej przypomina zwykłe sklejanie niż chemiczny proces wiązania.