Cement portlandzki – CEM I

Cement portlandzki – CEM I

W budownictwie na całym świecie, a także w Polsce, najpowszechniej stosowany jest obecnie cement portlandzki. Cement ten produkowany jest w największej ilości zróżnicowanych wytrzymałości („klas”) i zróżnicowanej szybkości procesu dojrzewania (N,W, S -normalnie, wolno, szybko). …

Spoiwo w betonie

Pojęcie spoiwa.
Przez spoiwo w betonie rozumie się ten składnik, który w wyniku przemian fizycznych. chemicznych bądź fizykochemicznych twardnieje, łącząc się w monolityczną całość z rozdrobnionym składnikiem stałym.

Rodzaje spoiw.
W zależności od rodzaju betonu dobiera się spoiwo spośród wymienionych …